موضوع :طراحـی پیـج اینستاگرام بامـداد کیـمیا نفیـس
حیطه کسب و کار: محصـولات پـوست و مـو

طراحی پکیج کلی پیج اینستاگرام شرکت بامداد کیمیا نفیس که شامل: فـرم کلی صفحه ، قاب پست و استوری ، هایلایت ها و ایکن صفحه با الهام گرفتن از کد رنگ سازمانی مجموعه می باشد.