موضوع :طراحـی پیـج اینستاگرام داروخـانه زر دارو
حیطه کسب و کار: داروخـانـه

طراحی پکیج کلی پیج اینستاگرام داروخانــه اینتـرنتی زردارو که شامل: فـرم کلی صفحه ، قاب پست و استوری ، هایلایت ها و ایکن صفحه با الهام گرفتن از کد رنگ سازمانی مجموعه می باشد.