موضوع :طراحـی پیـج اینستاگرام شرکت نوتـاش سـپاهان
حیطه کسب و کار: پیمانکار مراکز درمانی

طراحی پکیج کلی پیج اینستاگرام شرکت نوتاش سپاهان که بسته به فعالیت های این شرکت  قابل طراحی به صورت شبکه ای (پازلی) طراحی شده وشامل: فـرم کلی صفحه با الهام گرفتن از کد رنگ سازمانی مجموعه می باشد.