موضوع :طراحـی پیـج اینستاگرام مرکـز جراحـی محدود نـگاره
حیطه کسب و کار: مرکز جراحی زیبایی

طراحی پکیج کلی پیج اینستاگرام مرکـز جـراحی محـدود نگـاره بنا سفارش کارفرما از فرم طراحی شبکه ای (پازلی) استـفاده شده و فـرم کلی صفحه با الهام گرفتن از کد رنگ سازمانی مجموعه می باشد.