سبک پوستر : تصویر سازی
کارفرما: شهرداری اصفهان

توضیحات:
پوستر ها تجاری از جمله مطرح ترین و رایج ترین نوع پوسترها بوده شایان ذکر است بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا عمده تبلیغات خود را روی پوستر های تجاری ایده پردازی کرده اند. ایده پردازی و طراحی تصویر سازی برای کتابخانه شهرداری اصفهان از افتاخارات گروه نمودار برتر است.

منتشر شده در : 05/12/2021توسط دسته بندی:

پروژه های اخیر

همه پروژه ها